ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  1. ประวัติโรงเรียนจระเข้วิทยายน
              โรงเรียนจระเข้วิทยายน  อักษรย่อ จ.ว.ย.  (อังกฤษ:  JORAKHE  WITTAYAYON SCHOOL)  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด  35  ไร่   3  งาน   90    ตารางวา  ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12   ถนนมลิวรรณ , ขอนแก่น – ชุมแพ ห่างจากตัวจังหวัดด้านทิศตะวันตกประมาณ 31 กิโลเมตร ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีการเสนอให้ก่อตั้งตามมติที่ประชุมผู้นำชุมชน (กำนัน) จาก4ตำบลได้แก่ ตำบลจระเข้ ตำบลยางคำ ตำบลบ้านกง และตำบลบ้านผือ ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการศีกษาในระดับมัธยมศึกษาแก่บุตรหลานที่จบประถมศึกษาจากตำบลให้มีที่เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ควรมีบริการอยู่ในระยะทางใกล้บ้านและไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเรียนต่อในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอหนองเรือและในจังหวัด โรงเรียนจระเข้วิทยายน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอน แบบสหศึกษาอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   16   เดือน พฤษภาคม     พ.ศ. 2523 โดยมีนายประเสริฐ    โกจารย์ศรี ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ เป็นคนแรก เมื่อพ.ศ.2523 - 2528  มีอาจารย์จำนวน       คน มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน   92   คน  ในระยะแรกได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชน1บ้านโพนสว่างดอนโมง ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่เรียนในภาคเรียนที่1  และภาคเรียนที่2ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นครั้งแรกเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จึงย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินสำหรับสร้างอาคารเรียน จากคุณพ่อสิงห์  ศิริเทพทรงกลด
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ   JORAKHE  WITTAYAYON SCHOOL
ประเภท      โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ก่อตั้ง วันที่         เดือน                พศ.     2523
ผู้ก่อตั้ง       กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนนักเรียน    428      คน
เนื้อที่  35     ไร่  3       งาน  90     ตารางวา
      
2. สัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำโรงเรียน
 
กราฟพาลาโบลา หมายถึง ความเจริญงอกงาม
สีประจำโรงเรียน
สีเขียว- เหลือง

สีเขียวหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ แห่งปัญญา
สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม
จึงหมายถึง การมีปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม อันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
เพลง  มาร์ช จระเข้วิทยายน
ผู้อำนวยการ นายจีระยุทธ  พุทธรักษาพิทักษ์
ต้นไม้ ต้นทรงบาดาล
   
 
 
ทรงบาดาลถือเป็นไม้มงคลที่มักใช้ประกอบในพิธีก่อฤกษ์หรือวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้างอาคารหรือถาวรวัตถุต่างๆ ซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความมั่นคง มีโชคลาภ และมีเทวดาคอยคุ้มครองปกป้องรักษา
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระบูชาปางลีลา 25 พุทธศตวรรษ
             
( พระพุทธรูปประจำวันอังคาร)
พระบูชา 25 พุทธศตวรรษ ปี 2500 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ กึ่งพุทธกาลหรือ 2500 ปีของพุทธศาสนา
ประดิษฐาน เมื่อ พุทธศักราช
    เป็นพระพุทธรูปมีลักษณะกำลังก้าวพระบาท (ก้าวเดิน) พุทธลักษณะทรงยกพระบาทขวาจะก้าว ห้อยพระหัตถ์ขวาท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระป้องไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน   เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พร้อมด้วยเหล่าเทวดาและพรหมที่ตามมาส่งเสด็จนั้น ขบวนตามเสด็จมาหยุด ณ ประตูสังกัสสนคร เมืองที่พระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธลีลาและพระสิริงดงามยิ่ง ครอบงำรัศมีของเหล่าเทวดาและพรหมทั้งหลาย เป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย เป็นที่ชื่นชมโสมนัสแก่พุทธบริษัทที่เฝ้ารับเสด็จ