สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

กราฟพาลาโบลา หมายถึง ความเจริญงอกงาม

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธ 25 ศตวรรษ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นทรงบาดาล

สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีเขียว - เหลือง

สีเขียวหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ แห่งปัญญา
สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม
จึงหมายถึง การมีปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม อันจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง