วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์โรงเรียนจระเข้วิทยายน
ภายในปีการศึกษา  2565  โรงเรียนจระเข้วิทยายนเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำ ครู นักเรียน
มีคุณภาพคู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
พันธกิจ
  1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21
  3. พัฒนาครู  บุคลากรให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
  4. พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาโดยนวัตกรรม  JORAKHE MODEL    น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
      1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะในศตวรรษที่ 21
    2. มีกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอย่ามีประสิทธิภาพ
    3. ครูมีทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    4. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยนวัตกรรม  JORAKHE MODEL
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์โรงเรียน
ยุทธศาสตร์โรงเรียนจระเข้วิทยายน
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการศึกษา และทักษะในศตวรรษที่ 21(3R8C)
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยนวัตกรรม  JORAKHE  MODEL