สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
    เป็นการดำเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โดยมี การรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต  มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้

ประโยชน์จากฐานการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
นักเรียนได้ทักษะ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ การจัดการ และเกิดคุณธรรม ในเรื่องความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความอดทน สามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
วัตถุ  ได้พันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ ที่หลากหลาย ก่อให้เกิดอาชีพ การดูแล รักษา การขยายพันธุ์ไม้ชนิด   
ต่าง ๆ สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงก่อให้เกิดรายได้ หรือเป็นอาชีพได้

สังคม  โรงเรียนจระเข้วิทยายนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับชุมชน ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น
แหล่งรวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่บุคคลชุมชน สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากปราชญ์ชาวบ้าน รวบรวมพรรณไม้ที่สำคัญ พรรณไม้
มงคลที่อยู่ในท้องถิ่น

สิ่งแวดล้อม  เป็นแหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับ
สภาพถิ่นอาศัยเดิม มีสถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้

วัฒนธรรม  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และความรับผิดชอบในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน