สถานศึกษาสีขาว
รางวัลสครูดีไม่มีอบายมุข ปี2563
ด้านผู้บริหาร
    นายจีระยุทธ  พุทธรักษาพิทักษ์

ด้านครูผู้สอน
     1. นายปรีชา  เสริฐสม
   2. นางปภัสรินทร์  ประกอบเลิศ
   3. นางรุ่งฤดี  สุดทอง
   4. นางสาวจันทรรัตน์  ศิริเทพทรงกลด
   5. นางสาวสมฤดี  แววไทสง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 636.21 KB