คำขวัญ / ปรัชญา
คำขวัญ
คำขวัญประจำโรงเรียน     
        ขยัน สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
ปรัชญา
ปรัชญา
ปฺญญาโลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก