คณะผู้บริหาร

นายปรีชา ศรีลับขวา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภัทรานุช สีตาล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชไมพร ศรีหล้า
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร.ต.มิตรสมาน พันธุตา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่

นายประสิทธิ์ สุดทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางน้ำผึ้ง สมบัติทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางปภัสรินทร์ ประกอบเลิศ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริรัตน์ บัวเลิง
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ