ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ โกจารย์ศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย คำมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุทธ ไชยวงศา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ พงษ์ใหม่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายโกสินทร์ คำภูษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายเทอดศักดิ์ พรหมเหลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายธำรง ชื่นนิรันดร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ไกศิษฏ์ เปลรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ศรีลับขวา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน