กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจันทิมา ช่วยศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุญเรือง อารยทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งฤดี สุดทอง
ครูชำนาญการพิเศษ