กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสมฤดี แววไทสง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายประสิทธิ์ สุดทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางน้ำผึ้ง สมบัติทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทรรัตน์ ศิริเทพทรงกลด
ครูชำนาญการพิเศษ