กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนุสรา สินทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติพงษ์ นครพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.มิตรสมาน พันธุตา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาณัฐ ศรีพิพัฒนากุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายยุทพลธ์ สีสันต์
ครูชำนาญการ

นางปภัสรินทร์ ประกอบเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายฐิติกร อยู่สินธุ์
ครูชำนาญการ