กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางพรรวินท์ จันทร์โพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปิยากร แสงพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชญานภัส จันทร์ไทย
ครูผู้ช่วย