กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพรนิพา ตรีธวัช
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางชไมพร ศรีหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ