กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางประสพ แสงสุทธิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริรัตน์ บัวเลิง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทรพร ยอดประทุม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัชนก อ่อนเหลา
ครูอัตราจ้าง