คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม ปัญญายาว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม แพงสร้อย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโกมินทร์ ผุยชา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย โวหาร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ลาดโลศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิภพ จันทรคุณ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษียร อุทกัง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ สนอุป
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญติยา เที่ยงตรง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนียง ศรีหลัก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การปกครองท้องถิิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายพนม สาที
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอนันตสารคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเมธ กาเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ศรีลับขวา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ